lunedì 11 aprile 2011

A SA CARA NETTA MIA

A sa cara Netta mia
custa poesia ddi bollu dedicai.
Po dd’èssiri preferia,
oi deu sidd’apu depia preparai.
Po ddi ponn’allegria,
a modu ki si pongad ’a cantai.
Ca pigkendi simpatia,
issa sindì podit finas ‘ iventai.

Si geniu ddì tenidi,
ddi nau ki si pongad’and’iscriri.
È a mei mi nomenidi
ca dd’apu depia finas ‘ insistiri.
Beni ki s ’ allenidi:
oi deu sigu a si ddù riferiri.
Ca custa sustenidi,
è su donu ddi donad ’ a biri.

È prestu is rigas bellas
mi presentidi è rimas saggiadas.
Po si cantai s ’ istellas,
kinci funt ’ìn su Celu affacciàdas.
Antigas ò novèllas,
potzanta benni totu decantadas.
Deis’illustris favèllas,
a su cantai sendi appassionadas.

mercoledì 23 febbraio 2011

“ GENNARGIU PARIDI DENC’ESSI PASSAU ”

“ UNU ”
“ SONETTU ”

Gennargiu paridi denc ’ essi passau
immoi su mesi Friarginu s’aspettaus:
è candu è crasi ddu bis ’ arribau
cunis maloris ki tenit preparaus.

È no adessiri su primu capitau
a si fai su ki non s ‘ i speraus;
candi custumad’abenni arrennegau
a si portai tempus de disisperaus.

E ’ t ‘ menomali kèt su pitikeddu
ki no s ‘ istentat med’asind ‘andai:
po sindi lompi Marzu isperra peis.

Cussu puru Mesi discreteddu
ki usada finas totu a si siccai;
è’ t ‘ nomenau ca boccit brebeis.

Poi cun su tempus ndi benid’Arbili
su ki nci torrada is Lepiris a cuili.

“ SU PI TI KEST ’ UNA SECCATURA ”

“ SESTINAS ANACREONTICAS ”

Su pi ti kest ’ una seccatura
dogna prelievu ddu dimostrada:
ca is venas incrostada
è poni pensamentu addirittura.
Ca su Sanguni densu,
faid ’ a timi sceti ca ddu pensu.

Ca fai tuppai po finas is venas
è su liquidu non circola prusu;
lassendi ti confusu
ca tui sunfris totu cussas penas.
Ki donat sa maladia,
ca mala meda benit definia.

È fai de nò dda depi trascurai
si tui creis de podi bivi ancora:
calencunater’ora
e mellus ki ti fatzasta curai.
Usendi sa passienzia,
sia sa vida ddi tenis prefernzia.

Non diddi fatzasta de dispèttus
è rispèttadda sa tua persona;
po gosai s’ora bona
de ti bivi cun modus perfettus.
È cun segnius vitalis,
scansendi su tempus totu malis.

“ SA CUNDANNA FATTA IN SANGAVINU ”

“ SESTINAS ANACREONTICAS ”

Sa cundanna fatta in SanGavinu
ma postu gana mala e tribulia:
po totu sa vida mia
è’ t’mi fiat cambiendi su caminu.
candu a domu ma mandau,
po finas prima diessi ri sanau.

Sa Di ki mindiada fattu benni
è po cussu ringraziu su Dottori;
c ’a tentu cuss’amori
ingunis de nò mi bolli sustenni.
Fadendi mi cuntentu,
cun cussu bellu pensai kia tentu.

De messi dimittiu primè s ’ ora
è lassendi miri senzè mi curai:
ita dd’emu a depi nai
oi deu nò dd’apu pensau ancora.
A ddi fai cresci paga,
datu ca paridi de trassa managa.

È‘t‘de ddu fai passai po Primariu
ca tanti gei ndì parit merittosu;
s’omini dignittosu
de ddi nai su pagu nezessariu.
Mancai cosa nò inzerti,
Medicu bravu po su bintisetti.

“ IMMOI SANGAVINU SES CUNTENTU ”

“ SESTINAS ANACREONTICAS ”

Immoi SanGavinu ses cuntentu
ca torra in su carciri mas postu:
po ti pagai su costu
de cussas disi k’inguni mas tentu.
In sa cella inserrau,
bivendi finas ke a disisperau.

Però po su furtu suzzediu
tui ca sesi sempiri presenti:
no as cassau su pezzenti
a modu diessi postu in rimediu.
Ma tui punis su bravu,
e su malu ddu ponis in salvu.

Deu ti nau ca cussu non si faidi
è custu circa beni de imparai;
è po non ti criticcai
s’avvertimentu sciu ca ti staidi.
Po ki pozzas cumprendi,
ca deu no ti ddu nau pot’offendi.

Mancai ti siasta cumportau mali
custu ddu nau po ti boll ’avverti:
ki no abbarris in’erti
perdonendi miri a cussu tali.
È’t’ a mei mi cundannas,
pensendi ca fazz’offesas mannas.

martedì 11 gennaio 2011

“ DEU S’ADIOSU A MARCELLU MATTA ”

Deu s’adiosu a Marcellu Matta
oi purtroppu ddi depu donai:
ca s ’ Unioni dei custa data
a mei po finas mat fattu notai.

Veramenti sa notizia ingrata
à posta po ddu depi saludai;
su giornali notai middà fatta
ca su bivi ddàt depiu cessai.

Cust ’ Adiosu o Caru Marcellu
tiddu donada un’ Amigu Caru:
è conoscenti de tempus antigu.

Ki a su luttu narat m’affratellu
ca de tui indadi tentu imparu;
è finas sesi stau bravu Amigu.

È isciendi ca su bivi ddas finiu
Marcellu meritas su saludu miu.

domenica 9 gennaio 2011

Ca cust'annu cuntentu

Ca cust'annu cuntentu
si nau ca non ma fattu
è t'finas mali ca sè cumportau.
De su primu momentu
dimostrendisir'ingratu,
Contrariu cun sa genti
ki ad'agatau biventi;
è non ad'a nemus arrispettau.
Ma pigat fueddus malus,
fadendiddu curri de totu is tialus.

Kie' berus can ci funti
è bivint'in sa terra;
a su costau de certa genti mala.
Narendi deu dda' spunti
c'a totus fatzu gkerra,
de su mundu postu in dogni'ala.
Differenti de s'annu
ki passat cun'ingannu:
cussu tempus portendidd'apala.
Finas a depi accabài,
prontu s'ateru nc'e de cumenzài.